Algemene voorwaarden

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de klant en LA MARTINIQUAISE BENELUX. De klant verzaakt dan ook uitdrukkelijk aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
 2. Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst, zijn alle aanbiedingen in catalogussen, brochures, prijslijsten, etc. steeds vrijblijvend. LA MARTINIQUAISE BENELUX is slechts gebonden door de bestelling na schriftelijke bevestiging.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering EX WORKS in het magazijn van LA MARTINIQUAISE BENELUX. Kosten voor levering buiten het magazijn van LA MARTINIQUAISE BENELUX zijn ten laste van de klant en niet in de prijs inbegrepen. LA MARTINIQUAISE BENELUX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van onder andere de prijzen van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging ondergaan.
 4. De geleverde goederen blijven de eigendom van LA MARTINIQUAISE BENELUX tot de volledige betaling van de facturen die erop betrekking hebben alsook van alle desbetreffende kosten en belastingen, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Alle risico’s van verlies en vernietiging worden vanaf levering gedragen door de klant.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% verschuldigd op het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van LA MARTINIQUAISE BENELUX om een hogere vergoeding te vordering in geval van hoger geleden schade. Kortingen en andere voordelen komen de klant slechts toe indien de vervallen facturen integraal en tijdig betaald zijn. LA MARTINIQUAISE BENELUX heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn (betalings) verbintenissen niet naleeft.
 6. In geval van schriftelijke annulering door de klant is een forfaitaire vergoeding van 20 % van het gefactureerde of te factureren bedrag verschuldigd.
 7. De door LA MARTINIQUAISE BENELUX meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen op voorwaarde dat LA MARTINIQUAISE BENELUX niet heeft geleverd binnen één maand nadat zij hiertoe in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijks verhaalmiddel, in het bijzonder aan enige vorm van schadevergoeding. LA MARTINIQUAISE BENELUX heeft het recht deelleveringen te verrichten.
 8. De verpakkingen, die in bruikleen werden gegeven, blijven eigendom van LA MARTINIQUAISE BENELUX. In geval van verlies of niet teruggave binnen de 3 maanden na levering, worden deze aangerekend tegen de aanschaffingsprijs van nieuwe verpakking.
 9. Klachten moeten bij aangetekende brief gemeld worden : (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit en zichtbare gebreken, binnen de acht dagen na de levering van de goederen en (b) ingeval van verborgen gebreken, binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek. De klant verbindt er zich toe om de goederen bij levering direct in ontvangst te nemen en te controleren. Indien de geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant enkel aanspraak maken op vervanging of terugbetaling van de betaalde prijs, zonder aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
 10. LA MARTINIQUAISE BENELUX is niet aansprakelijk ten aanzien van klanten voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, vertegenwoordigers en/of aangestelde derden in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. LA MARTINIQUAISE BENELUX is enkel aansprakelijk in geval van eigen bedrog, fraude of opzettelijke fout. De totale aansprakelijkheid voor zowel directe als indirect schade is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag.
 11. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot enige verbintenis ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grond stoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen).
 12. Indien een clausule van de overeenkomst nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.
 13. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben worden beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Gent, Afdeling Gent.